The Project Gutenberg EBook of Vondel’s Lucifer, by Joost van den Vondel This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no. Lucifer has ratings and 12 reviews. An influential and controversial work by Joost van den Vondel (), the colossus of Dutch literature, rega. Religion was a sensitive subject in seventeenth-century theatre. In , Joost van den Vondel sent shockwaves through Amsterdam by locating a play in.

Author: Karamar Zologrel
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 3 February 2015
Pages: 347
PDF File Size: 15.53 Mb
ePub File Size: 13.7 Mb
ISBN: 469-1-17533-292-1
Downloads: 10680
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dout

Belzebub brengt het oudste recht in als argument dat er onrecht begaan wordt en Lucifer neemt diens redenering dat Gods oogmerk onrecht is over. Dat geeft een verdieping van de figuur Lucifer die bij Dante niet te vinden is. Vondels hemelbouw komt overeen met die van onder meer Dantes Divina Commedia.

Maar niet altijd consistent uitgewerkt.

Lucifer (toneelstuk) – Wikipedia

Criticus Edmund Gosse publiceerde in A Dutch Miltoneen essay over Vondel, waarin hij stelde dat tenminste boek 6 van Miltons epos invloed van Lucifer vertoont. Het omvangrijkste onderdeel van het voorwerk is een ‘Berecht aen alle Kunstgenooten, en Begunstigers der Tooneelspelen’, waarin Vondel zijn stofkeuze en werkwijze rechtvaardigt. Vondel wrote many satires criticising the Calvinists and extolling Oldenbarnevelt.

At the moment when he realises that his cause is hopeless, it is already too late to turn back. Lucifers aarzeling lijkt op een echte tweestrijd en in zijn antwoord klinken dan ook beurtelings elementen van trouw en opstand. Probleem zijn ook de zware alexandrijnen.

Speelen wij Heidensche fabelen en kloecke verzieringen men beschuldight ons van ydelheit en lichtvaerdigheit; Brengt men zinnespeelen te voorschijn, om goede vqn te planten, dat waenen zommigen hun alleen aenbesteet te zijn’. In suggereerden twee Engelse dichters dat Vondel invloed had op Paradise Lost waaraan Milton invier jaar na de verschijning van Luciferbegon te werken. Volgens literatuurcriticus Piet Gerbrandy moet ‘wie het stuk ziet of leest, Hij stelt dat Lucifer de meest geschikte leider is.

Hij spreekt de menigte toe en krijgt de strijdbijl aangeboden.

Met het Oude Nederlands had ik af en toe problemen. Kind of like if ‘ Faust ‘ form and ‘ Paradise Lost ‘ content had a, slightly retarded, dutch-speaking baby. Ook wijst hij erop dat van een frivool ‘spel’ geen sprake is en dat dit misverstand slechts bestaat omdat het woord ‘tragedie’ in het Nederlands nu eenmaal toevallig ‘treur spel’ heet.

  APC 7921 PDF

A quick read about Lucifer’s rebellion, in old-fashioned rhyming style. Willem Jan Otten, Waarom komt u ons hinderen, p. Neerlandicus Guus Rekers had daaruit vondep wat wijdlopig of gedateerd was’ geschrapt. Fill in your details below or click an icon to log in: Conflict among human beings without the intervention of a deity or angels is the staple of the literature and drama we are familiar with.

Zijn derde en laatste bevel: Het tweede is de manifestatie van staatzucht ten tijde van de conceptie van de Lucifer zelf.

Asselbergs ziet in Lucifer de drie demonische krachten hoogmoed, nijd en wanhoop belichaamd. Geraadpleegd op 11 december Published January 1st by Oberon Books first published In de woorden van Belzebub: In deze zogeheten ‘wanhoopsmonolog’ noemt Lucifer zijn zonden “lasterstucken” en ulcifer zijn “verwatenheid”.

De afnemende populariteit van Vondel valt af te lezen aan de in verschenen opruimedities: De voluptueuze rijkdom van Eva’s charmes, die andermaal Rubens in herinnering roept, wordt royaal aangezet door de alliteraties, de assonances en de herhaling in vondsl en ‘minnelijke’, terwijl ten minste drie zintuigen worden bediend’.

Zo werd de opvoering van 1 februari in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag bijgewoond door koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma. In die maand leende hij van Gerardus Vossius twee boeken over engelen: The Dutch five guilder banknote bore Vondel’s portrait from until it was discontinued in Ten vierde verdedigt Vondel het aanwenden van Bijbelse stof in het algemeen.

Lucifer zweert nu zich ten koste van alles boven iedereen en alles te willen verheffen, al moet daarvoor de hele wereldorde overhoop gehaald worden.

Joost van den Vondel

Bij wijze van kostuum waren er doorzichtige stroken van plastic over normale kleding. You are commenting using your WordPress.

Na een introductie over Vondel droeg Vogel, gekleed in een lang, zwart gewaad, het eerste en het vijfde bedrijf in zijn geheel voor en selecties van de tussenliggende. Omdat Luciferisme in het werk van Vondel zo’n belangrijk thema vormt, heeft het voor Molkenboer ‘zoo’n treffend-symbolischen zin, dat de Luciferdoor iedereen erkend als het stralende hoogtepunt van Vondels volle kunst, geplant staat in ‘t midden van zijn leven’.

  CHERI HUBER THERE IS NOTHING WRONG WITH YOU PDF

De eerste druk, de editio princepsverscheen als quarto in bij Abraham de Wees te Amsterdam en is dus waarschijnlijk gedrukt bij diens gebruikelijke drukker Dominicus vander Stichel.

Toch lukt het Vondel te beantwoorden aan de artistieke eis dat de hoofdpersoon niet eendimensionaal mag worden getekend: Ten derde wijst Vondel erop dat hij ook wanneer hij van gangbare theologische opvattingen afwijkt geen eigen fantasiebeelden invoert, maar zich nog steeds baseert op gezaghebbende theologen, zij het op een minderheid onder hen.

Inprobably because of their religious conviction, they fled to Utrechtand from there, they eventually moved to Vobdel in the newly formed Dutch Republic.

Lucifer by Joost van den Vondel

Lucifer sputtert nog wat tegen, maar zonder overtuiging. Dat blijkt wel uit het plagiaat in het pamflettistisch geschrift Nieuwe treur-spel ende vertoogh uitvan de Brusselse ambtenaar Frans Godin.

Zijn bezwaar is dat het hoofdgebeuren, de strijd der trouwe en opstandige engelen, niet wordt uitgebeeld: Onder Lucifer plaatst hij de drie wederspannige oversten Belzebub, Belial en Apollion, die overeenkomst vertonen met ‘de allegorische personificatie van ondeugden uit middeleeuwse mysteriespelen ‘ en die hij daarom vereenzelvigt met drie ondeugden, respectievelijk ‘ongehoorzaamheid, list en twijfelzucht’, terwijl de afvallige rei der Luciferisten ten prooi valt aan ‘weerstandloosheid tegen de boze begeerte’.

The spelling of the Dutch quotations, here, reflects the practice of the late 19 th century — contemporary, indeed with the English translation of L C van Noppen, used here. Molkenboer beschrijft elf vertalingen totwaaraan onderstaande lijst is ontleend. Desondanks vond The New York Times dat ‘the corrosive malevolence of the Devil’s metaphysical plotting’ in Lucifers ‘big aria’ goed te volgen was.

Halverwege de eeuw nam Vondels populariteit sterk toe. Lucifer is opgedragen aan keizer Ferdinand III van het Heilige Roomse Rijk en geldt als ‘een van de zeldzame produkten uit onze letterkunde, die een blijvende plaats in de wereldliteratuur bekleden.

De Tijd12 oktober